Home

Raportul privind elaborarea lucrării de licenţă

întocmi un Raport privind elaborarea lucrării de licenţă, pe care îl vor trimite prin e-mail coordonatorului ştiinţific al lucrării până în data de 14.06.2019. Totodată, raportul se va preda şi pe suport hârtie la secretariatul facultății în primele 5 zile ale ultimei sesiuni de examene 10.06.2019- 14.06.2019.. autenticitatea documentelor, Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor, Declarație de autenticitate a datelor înscrise, Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (A se vedea Anexa nr.1 - Cereri, formulare necesare pentru înscriere la examenul de licenţă) 7. Fișă de lichidare 8

Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor

 1. Pentru obţinerea creditelor aferente disciplinei Elaborarea lucrării de licenţă/disertație, studenţii vor întocmi un Raport privind elaborarea lucrării de licenţă/disertație, pe care îl vor trimite prin e-mail coordonatorului ştiinţific al lucrării până în data de 15.06.2020. Raportul privind elaborarea lucrării de licenţă
 2. III. ACTIVITATEA STUDENTULUI PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ Studentul are următoarele obligaţii, ce decurg din parcurgerea stagiului prevăzut în planul de învăţământ, în ultimul semestru de studiu, sub denumirea Stagiu de elaborare a lucrării de disertație: a
 3. Întocmirea lucrării de licenţă/disertație se face sub îndrumarea unui coordonator științific (îndrumător având titlul științific de doctor. Deoarece elaborarea lucrării presupune o perioadă relativ îndelungată pentru documentare și redactare, raportul dintre cele două categorii de variabile, domeniul în care este.
 4. Pe parcursul elaborării lucrării de licenţă studentul şi cadrul didactic îndrumător stabilesc de comun acord programul individual de pregătire a lucrării de licenţă după modelul prezentat în anexa acestui ghid (Anexa nr.2 - Plan individual de pregătire a lucrării de licenţă). III. Modul de folosire a surselor bibliografic

Concluziile lucrării - în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată prezentate în raportul comisiei de susţinere a examenului de licenţă; elaborarea măsurilor de îmbunătăţire continuă a calităţii proiectelor/ tezelor de licenţă; asigurarea metodică a compartimentului respectiv (elaborarea materialelor didactice, îndrumare, ghiduri etc.) LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PENTRU ANUL ACADEMIC 2017 - cadrul didactic va stabili împreună cu studentul un acord privind elaborarea lucrării (Anexa); urmând ca raportul generat să fie vizualizat de către coordonator și de către decan/prodecan/director departament Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master în Universitatea de Vest din Timişoara. Art.1. La facultățile din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, finalizarea studiilor universitare de licenţă se realizează prin examen de licenţă. Art.2

ghid_licenta_disertatie_2016_2017-Flip eBook Pages 1 - 15

 1. PENTRU ALEGEREA ŞI ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE 1. LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE Conform standardelor specifice ARACIS, lucrarea de licență/disertaţie este o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizeză şi o susţine în faţa comisiei în vederea obţinerii diplomei de licenţă/disertaţie
 2. fi susţinute în sesiunea următoare de licenţă, cu condiţia respectării termenelor şi obligaţiilor respective. 2 Redactarea lucrărilor de licenţă 2.1 Formatul lucrării Lucrarea cuprinde 8000 - 10000 de cuvinte (de la pagina de titlu la bibliografie inclusiv) plus anexe, redactate cu font Times New Roman 12 și printate față-verso
 3. 27. În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-a elaborat planul de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 - 3 săptămâni pe an, începând, de regulă, cu anul II de studii, precum şi stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, în ultimul an de studii. 28
 4. Elaborarea şi fundamentarea economică a propunerilor 8. Declaraţia pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă Subsemnatul / subsemnata.. declar pe proprie răspundere, sub rezerva sancţiunilor legale şi morale, că la redactarea lucrării mele de licenţă nu am folosit decât sursele bibliografice.
 5. RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Facultatea de Economie și Drept Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș 3/13 6. Personalul didactic titularizat în învăţământul superior nu poate acoperi, într-un a
 6. răspunderii din partea candidatului privind originalitatea lucrării şi de raportul de similitudini rezultat din sistemul antiplagiat. (3) Conducătorii științifici ai lucrărilor de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora, conform art. 143, alin 4 din L.E.N. nr. 1/2011. (2) (4

Download. Ghid pentru elaborarea lucrarii de licenta. Kally Galescu. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Repere pentru elaborarea lucrării de licenţă Lucrarea de licenţă este o lucrare cu caracter ştiinţific. Aceasta trebuie redactată conform. 4 Art. 11. (1) Elaborarea lucrării de licenţă/disertație se realizează de către absolvent sub îndrumarea ştiinţifică a unui coordonator științific. (2) Pot fi coordonatori ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă cadrele didactice cu gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar şi asistent universitar cu titlu

(DOC) Model Licenta Radulescu Costin - Academia

Raportul juridic civil reprezintă adaptarea raportului juridic în general la dreptul civil. De aici, aşa cum se arată şi în literatura de specialitate , se poate conchide că: raportul juridic civil este relaţia socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de norma de drept civil. Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00 susţinerea preventivă a tezei de licenţă; pregătirea avizului şi a recenziei respective; prezentarea tezei în şedinţa plenară publică a comisiei pentru examenul de licenţă. Planul este fixat într-un orar al activităţilor, realizate în cadrul îndeplinirii lucrării de licenţă, cu indicarea perioadelor concrete de timp Norme privind elaborarea și redactarea lucrării de licență/disertație (2019) Tematica şi bibliografia examenului de licenţă, specializarea Medicină Dentară, promoția 2018-2019 . Tematica şi bibliografia examenului de licenţă, specializarea Tehnică Dentară, promoția 2018-201 privind elaborarea prin lucrarea de licenţă, şi care apoi poate fi concretizată şi detaliată pe parcursul studiilor la doctorat, iar rezultatele finale ale cercetărilor să fie expuse în teza de doctorat. drepturilor de autor şi a oricăror drepturi conexe în legătura cu elaborarea lucrării sale

(DOC) Ghid pentru elaborarea lucrarii de licenta Kally

Lucrari.ro: Lucrare de licenta Raportul juridic civi

RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind acreditarea programului de studii universitare de licenţă MONTANOLOGIE Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor Universitatea Valahia din Târgovişte 3/12 6. Personalul didactic titularizat în învăţământul superior nu acoperă, într-un a ACTIVITATEA AUDITORULUI PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII DE CALIFICARE. Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I, Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008 Raportul Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013 www. I Raportul privind elaborarea lucrării de licenţă trebuie depus de către fiecare student din anul III al Facultăţii de Ştiinţe Economice, indiferent dacă doreşte să susţină lucrarea de licenţă în sesiunea iulie 2018 sau ulterior. Raportul va avea între 3 şi 5 pagini (A4, margini de 2 cm, Times New Roman 14, single) Septimiu-Chelcea-Metodologia-Elaborarii-Unei-Lucrari-Stiintific RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE INTERNĂ A. PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENŢĂ - acreditare şi evaluare periodică - Comisia de experţi evaluatori formată din: Evaluator 1: Evaluator 2: Evaluator 3: numită prin decizia CEAC nr. _____ a întocmit Raportul privind evaluarea internă a programului de studii denumi

Examen de licenţă - Universitatea Titu Maioresc

27. În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-au elaborat planurile de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 - 3 săptămâni pe an, începând cu anul II de studii, precum şi stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, la ultimul an de studii. 28 Raportul juridic civil reprezintă adaptarea raportului juridic în general la dreptul civil. De aici, aşa cum se arată şi în literatura de specialitate , se poate conchide că: raportul juridic civil este relaţia socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de norma de drept civil. Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00 PENTRU ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ/MASTER FACULTATEA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN - implementarea aspectelor aplicative ale lucrării. Elaborarea şi prezentarea Capitolului II. Analiza, sinteza și prelucrarea datelor Responsabilitățile conducătorului artistic privind coordonarea Tezei de Licenţ

Elaborarea programelor de investiţii. Art. 4. — (1) OD elaborează în condiţiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licenţă pentru o perioadă de 10 ani aferentă a două perioade de reglementare. (2) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puţin următoarele GHID DE ELABORARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ EXAMENUL DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 MANAGEMENT/CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Înscrierea la examenul de licență va avea loc în data de 21 septembrie 2020, orele 10-17 Examenul de licență va avea loc în data de 25.09.2020 ora _____ și constă în 2 probe: - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitat

PRIVIND ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ / ABSOLVIRE, DISERTAŢIEI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII R-10.05-12 REGULAMENT Aprobat DECAN, Conf. univ. dr. Dan Iulian ALEXE Numele și prenumele Semnătura Data Verificat Conf. univ. dr. Dan Iulian ALEXE 09.02.202 comisiei de licenţă. (4) Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă, ţinând cont de conţinutul, calitatea, documentarea şi contribuţia autorului la elaborarea lucrării şi modul de susţinere a acesteia, precum şi de calitatea răspunsurilor date de candidat la întrebările şi problemele puse de membrii comisiei, va prezent 28. În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-a elaborat planul de învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 - 3 săptămâni pe an, începând, de regulă, cu anul II de studii, precum şi stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, în ultimul an de studii. 29 1. Norme generale privind stabilirea, alegerea şi susţinerea temei lucrării de diplomă 3 2. Structura lucrării de diplomă 3 3. Conţinutul proiectului de diplomă 5 3.1. Memoriu 5 3.2. Documentaţia grafică 6 4. Criterii de apreciere a proiectului de diplomă 6 5. Recomandări privind prezentarea orală

RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă ELECTRONICĂ APLICATĂ Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare Universitatea din Piteşti 3/14 8. Furnizorul de educaţie are cel puţin 70% din totalul posturilor din statul de funcţii Pe parcursul elaborării lucrării de disertație studentul şi cadrul didactic îndrumător stabilesc de comun acord programul individual de pregătire a lucrării de disertație după modelul prezentat în anexa acestui ghid (Anexa nr.2 - Plan individual de pregătire a lucrării de licenţă). III RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă SILVICULTURĂ Facultatea de Agronomie Universitatea din Craiova 3/13 6. Personalul didactic titularizat în învăţământul superior nu poate acoperi, într-un a

Elaborarea de planuri privind protejarea mediului înconjurător pregătirea aplicativă de 52,4% (1788 ore); raportul dintre orele de curs şi cele de aplicaţii practice este de 0,91 (tab. 3). elaborarea lucrării de licenţă) (tab. 5). 7 Tabelul privind realizarea, susţinerea şi evaluarea lucrărilor de licenţă/disertaţie raportul de similaritate semnat pe fiecare pagină de către coordonatorul ştiinţific. Art. aprobaţi elaborarea lucrării de licenţă/disertație cu titlul:. RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS privind evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Facultatea de Litere şi Ştiinţe Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 3/15 6. Personalul didactic titularizat în învăţământul superior nu poate acoperi, într-un a

privind cunoștințele teoretice şi abilităţile investigative dobândite după parcurgerea primului ciclu (licenţă). Elaborarea lucrării de licenţă testează abilităţile de a proiecta şi a derula o cercetare sociologică independentă conform regulilor comunităţii ştiinţifice şi a standardelor in vigoare (art. 143 alin. (1) lit datelor, de analiză a lor, de concluzii teoretice în baza informaţiei noi. În cadrul lucrării de licenţă cercetarea poate fi efectuată prin experiment de constatare sau formativ. În stabilirea tipului de cercetare urmează să se precizeze: este sau nu cercetarea bazată pe interacţiunea cu populaţia, dacă nu, ce metod de Diplomă/ Lucrării de Disertaţie. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. j. Raportul de similitudini - este obținut în urma verificării cu un soft specializat de detectare a similitudinilor așa cum este detaliat mai jos. Un model de raport este prezentat în Anexa 3 (5) Candidaţii la examenul de licenţă/disertaţie proveniţi din alte promoţii ale Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Valahia din Târgoviște vor respecta aceleaşi condiţii privind alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie. Art. 14 3. Desfăşurarea cercetării pedagogice: a) presupune aplicarea în practică a proiectului cercetării b) verificarea ipotezei. 4. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute a) se face cu ajutorul metodelor de cercetare sociologică; b) se face aplicând programe de tipul SPIESS, etc. 5

Metodologia se aplică în cadrul Universităţii Sapientia pentru elaborarea programelor de studiu de licenţă şi de master, respectiv pentru modernizarea programelor existente. 3. Legislaţie - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, - Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 5. La elaborarea tematicii tezelor de licenţă se vor lua în consideraţie aspecte şi probleme cu conţinut practic sau de interes real, cu impact local şi regional. 6. Consiliile Facultăţilor, în baza actelor normative în vigoare, vor elabora şi aproba până la 15.01.2010 Regulamentele privind elaborarea şi susţinerea tezelor de.

Lucrarea de disertație trebuie să fie însoțită obligatoriu de Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-lerning. Indicaţii privind elaborarea lucrării de disertaţie Anexa nr. 3: Cerere de înscriere Anexa nr. 4: Declarația de originalitate. 4 Elaborarea de planuri privind protejarea mediului înconjurător raportul dintre orele de curs şi cele de aplicaţii practice este de 0,96 (tab.4). TABELUL 4 NUMĂRUL DE ORE ŞI RAPORTUL C/L.S.P pentru elaborarea lucrării de licenţă) (tab.6). Tabelul Art. 5. Lucrarea de disertație trebuie să fie însoțită obligatoriu de Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-lerning. Procentul de similaritate acceptat, conform metodologiei privind

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Declarația de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor (Anexa 2), Raportul gradului de similitudini emis de către Biblioteca universității pe baza verificării variantei finale a disertației, semnat de către un angajat al bibliotecii, Dovada de plată a taxei de susţinere a disertaţiei: 300 RON

Importanta cercetarii originale in elaborarea lucrarii de

 1. are a lucrării fără acordul scris al CBG (Anexa 3) - referatul de evaluare al coordonatorului, în baza variantei finale a lucrării și a Raportului de similaritate furnizat de platformă. 9
 2. Recomandări privind procedeul de prezentare a lucrării pentru încadrarea. 16 . în timpul alocat . 6.4. Răspunsuri la întrebări. 17 . Studenţii pot op ta pentru tema proiectului de licenţă şi mai devreme, începând Pentru elaborarea lucrării de diplomă a unui student, cadrul didactic îndrumator are.
 3. să elaboreze concluzii în conformitate cu obiectivele înaintate şi actualitatea lucrării. să finalizeze teza de licenţă - varianta scrisă (versiune electronică şi pe suport de hârtie); să aplice cunoştinţele privind tehnologiile informaţionale în elaborarea prezentării în PowerPoint
 4. RAPORT ANUAL cu privire la Asigurarea Calităţii în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în anul universitar 2013 - 2014 Incadrare SMC în organigrama UPB Incadrare SMC în organigrama UPB * * Cuprins Misiune şi politică în domeniul calităţii învăţământului superior tehnic în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; Analiza Planului de măsuri de îmbunătăţire a.
 5. elaborarea lucrării de licenţă - lucrare prin care absolvenţii trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a duce la bun sfârşit o cercetare proprie. Cantitativ şi calitativ Există de multă vreme în rândul cercetătorilor o dezbatere în jurul unor stiluri de cercetare, calitativ şi respectiv cantitativ. Cele două sunt foarte.
 6. Ghid privind elaborarea Și susţinerea tezelor de licenţă, Decizia Senatului ASEM nr. 4 din 27.10. 2010. Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726 din septembrie 201

(PDF) Septimiu-Chelcea-Metodologia-Elaborarii-Unei-Lucrari

TEZA DE DOCTORAT SI ELABORAREA EI Prof. dr. ing. Toma L. Dragomir. 15.04.2010 2 Cuprins pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat. (2) Fiecare ciclu de studii este delimitat de celelalte să întocmească raportul de VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII (LICENŢĂ) Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul 4; Elaborarea lucrării de licenţă: 12 x 2 ore = 24 ore, semestrul 6. Susţinerea lucrării de licenţă: sesiunea . Iulie. sau . Septembrie. VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESITĂ UN TOTAL DE 28 ORE/SEMESTRU DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI INDIVIDUAL

Ordinul ANRE nr. 8/2016 - aprobarea Procedurii privind ..

C1.5 Elaborarea de referate de documentare privind analiza caracteristicilor sistemelor biologice din Elaborarea lucrării de licenţă respectând obiectivele, termenele propuse şi normele de etică profesională. raportul X/A și X/Y în determinismul sexelor (Oc1, Oc2, Oap1, Oap2, Oap3 Practica - elaborarea lucrării de licenţă. Disciplina constituie cadrul de dezvoltare al lucrării de licenţă. În cadrul cursului vor fi puse în aplicare totalitatea noţiunilor dobândite la cursurile specifice din primul ciclu de studii. Îndrumarea studenţilor în alegerea unei teme pentru proiectul de licenţă, raportarea. - Regulament privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chişinău, reaprobat în şedinţa Senatului din 30.03.2017; - Regulament privind elaborarea şi susţinerea tezelor de maşter în cadrul Universităţi Ghid practic pentru elaborarea unei lucrari stiintifice in teologie. Sistemul educational din Romania, in principal cel liceal, nu-i pregateste in mod adecvat pe tineri pentru scrisul academic. Aceasta a fost experienta mea ca profesor, in urma cu aproximativ 15 ani, si inteleg ca in prezent este chiar mai rau elaborarea de proiecte, planuri şi programe de dezvoltare regională şi locală. orarul și raportul dintre orele de curs și cele de seminar, stagii de practică. lucrării de licență este prevăzut pentru ultimul semestru de studiu. Pentru a facilita studenţilo

Examen de licenţă Universitatea Titu Maioresc

calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat. Art. 9 din Metodologia privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master în Universitatea de Vest din Timişoara precizează c VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII (LICENŢĂ) Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul 4; Elaborarea lucrării de licenţă: 12 x 2 ore = 24 ore, semestrul 6. Susţinerea lucrării de licenţă: sesiunea . Iulie. sau . Septembrie. VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESITĂ UN TOTAL DE 28 ORE/SEMESTRU DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI INDIVIDUALĂ

Examenul de admitere se va susține din toată materia din bibliografie, indiferent de direcția de formare aleasă. La programul de studii universitare de masterat Psihologie clinică și psihoterapie, candidații vor fi distribuiți pe cele două direcții de formare astfel: Fiecărei direcții îi sunt alocate 30 de locuri Prezentul material prezintă, sintetic, condiţiile de elaborare şi redactare a unei lucrări metodico- ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, condiţiile fiind preluate din Ghidul teoretic şi aplicativ pentru realizarea lucrării de licenţă / disertaţie (F. R. Mogonea, F. Mogonea, Popescu, Ştefan, 2012) şi adaptate. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-

(DOC) Metodologia cercetarii pedagogice sb MIHAELA NAN

anul al II lea de studii pentru elaborarea lucrării de disertaţie prevăzutǎ la sfârşitul anului al II lea). 11. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de disertație 10 ECTS 10 ECTS 12. Raportul dintre numărul orelor aplicative (de seminar, laboratoare, proiecte, stagii 1 - 1,5 1.Raportul dintre număru Art.21 - (1) Îndrumătorul lucrării va întocmi un referat de apreciere a lucrării de disertaţie (Anexa 4), care va conţine analiza lucrării şi propunerea de admitere a lucrării pentru a fi susţinută în faţa comisiei de examen. (2) Documentele mai sus amintite, însoţite de raportul de verificare a similitudinilor, se ghid elaborare disertati Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licență, cu repsectarea obiectivelor, a termenelor și a regulilor deontologice T2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu element 1984-1988 Diploma de licenţă ISCED 6 Universitatea Bucureşti- Facultatea de Fizică/ Specializarea Biofizică Tema lucrării de licență: Studiul contracției musculare cu ajutorul Rezonanței Magnetice Nucleare, realizată în cadrul Institutului Victor Babeş, Bucureşti, conducător ştiinţific prof.dr. Laura Ţugule

Ghid de Elaborare A Lucrarii de Licenta Si Dizertati

Stagii de practică Universitatea de Stat Dimitrie Cantemi

Întocmirea unui raport de cercetare printr-un studiu de caz. Redactarea lucrării de disertatie si interpretarea corectă a rezultatelor. Bibliografia: 1. Rădulescu, M., Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2011. 2 22 - 25 iulie 2014 - afişarea rezultatelor. 28 - 30 iulie 2014, între orele 9.00 - 14.00 - confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi. Program casierie Facultatea de Litere (sala 3.15, etaj II, corp A) 16 - 18 şi 21 iulie 2014, între orele 9.00 - 16.00; 19 - 20 iulie 2014, între orele 9.00 - 13.00 Măsurile de corecţie pentru intrare în conformitate sunt consemnate în Raportul de neconformitate, cod: PG-07_F-01. Datele din Raportul de neconformitate constituie mărimi de intrare pentru procesul de stabilire a acţiunilor corective, documentat în procedura de sistem Acţiuni corective, cod: PS-05 Formarea specialistului cu studii de licenţă în domeniul dreptului; programul de studiu pregăteşte jurişti, cu posibilitatea de a opta după finalizarea studiilor pentru o carieră de avocat, de consilier juridic, de magistrat (procuror, judecător, magistrat asistent, judecător inspector, magistrat consultant, etc.)

Privind calcularea și achitarea concediului adiţional

MOD DE LUCRU. Știm cât de important este pentru tine să îți poți vedea lucrarea înainte de cumpărare. Cu Echipa Lucrări Express poți fi mereu sigur (ă) că ai luat decizia cea mai bună pentru că: . Îți poți vedea lucrarea înainte de cumpărare sub formă de preview; Îți trimitem raportul rezultat în urmă testării antiplagiat Art. 21 - (1) Îndrumătorul lucrării va întocmi un referat de apreciere a lucrării de disertaţie (Anexa 4), care va conţine analiza lucrării şi propunerea de admitere a lucrării pentru a fi susţinută în faţa comisiei de examen. (2) Documentele mai sus amintite, însoţite de raportul de verificare a similitudinilor, s o Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a legislaţiei altor state o Standarde minime de performanţă pentru evaluarea competenţei: realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de Anexa 1: Structura raportului privind activitatea Å tiinÅ£ificÄ Å i. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si a competentelor manageriale pentru a genera un numar crescut de afaceri POSDRU/176/3.1/S/150300 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul. Raport AQ 2013-2014 - Universitatea Politehnica din Bucurest

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. Centrul Teritoria